Menu

Општинско веће чине председник општине, заменик председника општине, као и чланови општинског већа чији је број утврђен статутом општине и које бира скупштина општине, на период од четири године.

Председник општине је председник општинског већа.
Заменик председника општине је члан општинског већа по функцији.

Пословник о раду општинског већа

Чланови Општинског већа:

Бојан Вељковић

Доктор психолошких наука

Дејан Миладиновић

електричар погона

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ненад Атанасковић

Дипломирани економиста

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Жарко Савић

Електроинжењер

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дејан Нешић

Дипломирани педагог

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Иван Стојановић

дипл. економиста

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Душан Мијаиловић

маш.техничар за компјутерску конструкцију

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

У складу са чланом 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18) општинско веће има следећа овлашћења и обавезе:

  • Предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина;
  • Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине;
  • Доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
  • Врши надзор над радом општинске управе, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине;
  • Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
  • Прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је општина оснивач;
  • Подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
  • Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине;
  • Поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за поједине области;
  • Врши и друге послове, у складу са законом.

Испод можете погледати дневни ред седница и које су тачке биле разматране на седницама Већа, као и записнике са тих седница.

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.