Menu

Општинско веће је орган општине, који координира реализацију функција председника општине и скупштине општине и врши контролу - надзорну функцију над радом општинских управа. Председник општине председава општинским Већем.

Пословник о раду општинског већа

Чланови Општинског већа:

Дејан Шувалија

Дипломирани правник

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Новица Марковић

Инжењер друмског саобраћаја

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Саша Ружић

Дипломирани економиста

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ненад Атанасковић

Дипломирани економиста

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Бранислав Стојановић

Дипломирани арехеолог

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Жарко Савић

Електроинжењер

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дејан Нешић

Дипломирани педагог

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Дејан Миладиновић

Електротехничар погона

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Милош Нешковић

Доктор медицине

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Општинско веће:

  • Предлаже статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси скупштина
  • Непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката скупштине општине
  • Доноси одлуку о привременом финансирању у случају да скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године
  • Врши надзор над радом општинских управа, поништава или укида акте општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси скупштина општине
  •  Решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности општине
  • Стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, односно аутономне покрајине
  • Поставља и разрешава начелника општинске управе, односно начелнике управа за поједине области

Испод можете погледати дневни ред седница и које су тачке биле разматране на седницама Већа, као и записнике са тих седница.

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.