Menu

Према Споразуму бр.08-3-94/21 од 02.08.2021.год. закљученом између Општине Параћин и Агенције за привредне регистре, наша општинска Канцеларија носи редни број 17 и задужена је за пријем свих захтева поднетих са циљем регистрације привредних субјеката и предузетника. Општинска канцеларија је у обавези да достави документацију, најкасније наредног дана, Агенцији за привредне регистре.
У нашој канцеларији врши се физички пријем документације, завођење и издавање потврде о пријему исте, а затим се поштом прослеђује Агенцији за привредне регистре.

За регистрацију привредног субјекта (предузетничке радње), потребно је приложити: 

  • личну карту
  • Захтев, који се попуњава на лицу места, електронским путем, у кацеларији бр.4 у општини Параћин у ул. Томе Живановића 10
  • Доказ о уплати накнаде за оснивање прописане Одлуком о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре. 

Након попуњавања, захтев се брзом поштом шаље у Београд у Агенцију за привредне регистре на регистрацију. 

По приспећу решења из АПР-а, позивају се предузетници да преузму решење и дају им се информације за даље поступање

На захтев привредног субјекта, канцеларија даје информације потребне за издавање следећих докумената:

  • потврда
  • преписа решења
  • извода
  • као и за брисање, или све врсте промена које привредно лице захтева, а тичу се предузетничких радњи.  

Све потребне информације налазе се на сајту Агенције за привредне регистре. (https://www.apr.gov.rs/usluge/eusluge/eregistracija-osnivanja-preduzetnika.2406.html )
Поред тога, у канцеларији се могу добити и уверења из архиве локалне самоуправе о трајању предузетничких радњи које су основане до 2005. године.

За све додатне информације:
Канцеларија бр.4
035/563-601, локал 125
маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Општина Параћин
Томе Живановића 10, 35250 Параћин

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.