Menu

Јавни оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљи у државној својини у општини Параћин

Преузмите одлуку

Орган у коме се радно место попуњава: Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, у Параћину, ул. Томе Живановића бр.10.
II Радно место које се попуњава:
«Просветни инспектор», у Одељењу за инспекцијске послове, разврстаног у звање саветник, под редним бројем «06-6» у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у општинским управама и општинском правобранилаштву општине Параћин број: 110-47/2020-III oд 29.12.2020. гoдинe, 110-21/2021-III oд 29.01.2021. гoдинe и 110-46/2021-III oд 22.09.2021. гoдинe, 1 извршилац.

Преузмите конкурс

Предузеће ''Милетић Комерц'' д.о.о. Николе Тесле бб, Шалудовац, поднело је захтев за оцену потребе за ажурирањем Студије о процени утицаја на животну средину пројекта бензинска станица

Преузмите документ

У складу са Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Службени гласниу РС» бр. 95/2016), одобрава се попуњавање, на неодређено време, извршилачког радног места јавним конкурсом и то: «Просветни инспектор», у Одељењу за инспекцијске послове, разврстаног у звање саветник, под редним бројем «06-6» у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у општинским управама општине Параћин.

Преузмите решења

Расписује се јавни конкурс за финансирање програма од јавног интереса удружења из буџета општине Параћин за 2021.годину.
Право подношења пријаве за финансирање програма од јавног интереса имају удружења која имају регистровано седиште на територији општине Параћин.
Програми које реализују удружења, реализују се на територији општине Параћин.

Средства овог Јавног конкурса, удружења могу да користе за реализацију програма из следећих области :

1) Борачко-инвалидске заштите, помоћи старима
2) Заштите лица са инвалидитетом
3) Хуманитарних програма (према општинској Одлуци)
4) Заштите животиња
5) Подстицања развоја предузетништва
6) Других програма којима удружења следе јавне потребе

Пријаве се предају у Услужном центру Општине Параћин – шалтер бр.7 или поштом на адресу: Општина Параћин, Томе Живановића бр.10 - председнику општине, са назнаком ''За избор програма од јавног интереса'', најкасније до 13.10.2021. године.
Заинтересована удружења могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 7:30 – 15:30 часова у Услужном центру Општине Параћин – шалтер бр.7 или са званичне интернет презентације општине www.paracin.rs

Преузмите документ

Последњи конкурси и јавни огласи

24.11.2021

Oбавештење о поднетом захтеву за ревизију интегрисане дозволе ''MORAVACEM'' д.o.o.Поповац

in Конкурси и јавно оглашавање
Оператер - привредно друштво ''MORAVACEM'' д.o.o.Поповац, са адресом Поповац бб, 35254 Поповац, поднео је Захтев за…
22.11.2021

Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама

in Конкурси и јавно оглашавање
Састанак представника надлежних органа општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима и правним лицима ,…
19.11.2021

Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

in Конкурси и јавно оглашавање
Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних стамбених објеката путем уградње соларних панела за…
19.11.2021

Jавни позив за предлагање програма сталних манифестација од значаја за општину Pараћин

in Конкурси и јавно оглашавање
I Општинско Веће општине Параћин расписује јавни позив за предлагање програма сталних манифестацијa од значаја за…
09.11.2021

Одлука о избору програма удружења грађана који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. Гласник РС'' бр. 51/09, 99/11 др. закон и 44/2018 – други закон), члана…
09.11.2021

Oбавештење о донетој одлуци давања у закуп дела непокретности у јавној својини општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу Одлуке о покретању поступка давања у закуп дела непокретности у јавној својини општине Параћин у ул.…
05.11.2021

Јавни увид у План детаљне регулације за заштиту непокрњтних културних добара од великог значаја (споменика културе) и изградњу пута Забрега – Сисевац

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни увид у План детаљне регулације за заштиту непокрњтних културних добара од великог значаја (споменика културе) и…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.