Menu

У Јавном Конкурсу број 400-574/21-VII-01 објављеног 08.04.2021. године поглавље I се мења.

Преузмите документ

                Обавештавају се кориснице накнаде зараде за време породиљског одсуства које су оствариле накнаду зараде на основу Закона о финансијској подршци породици са децом (,, Сл. Гласник РС'' бр. 113/17, 50/2018 и 46/2021) на које се закон примењује од 01.07.2018. године, а којима је у периоду коришћења породиљског одсуства утврђена накнада зараде у било ком износу мањем од износа минималне зараде на дан подношења захтева, да могу поднети захтев за измену решења које је коначно и правоснажно, уколико од коначности решења односно правноснажности решења није прошло више од две године.

Преузмите документ

Поводом 27. септембра, празника општине Параћин, Скупштина општина Параћин позива предузећа, установе, синдикалне организације, месне заједнице, невладине, хуманитарне организације и друга правна лица и грађане општине Параћин да предложе кандидате, односно правна лица и појединце за доделу награда и јавних признања општине Параћин које су утврђене Одлуком о обележавању празника општине и установљавању и додељивању награда и других јавних признања општине Параћин, и то:
• звање почасног грађанина општине Параћин
• плакета општине Параћин (златна, сребрна и бронзана)
• диплома општине Параћин
• новчана награда
• захвалница
• похвала
Предлози за доделу награда могу се доставити путем поште, на електронску адресу секретара Скупштине општине: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или предати лично у згради Општине Параћин, ул.Томе Живановића бр. 10, Општински услужни центар, шалтер број 7, најкасније до 21. септембра 2021.године.

Преузмите списак локација

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи у пакетима хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Параћин број 400-1394/2021-I од 19.08.2021.године на званичној интернет страници Општине www.paracin.rs . Захтев са потребном документацијом, подноси се лично или препорученом поштом у канцеларији повереништва Комесаријата за избеглице и миграције општине Параћин, канцеларија број 7, од 23.августа до 06.септембра 2021.године до 15:30 часова, на адресу: Општина Параћин- Комисија за доделу помоћи у пакетима хране социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица на територији општине Параћин, ул. Томе Живановић бр. 10, 35250 Параћин. С поштовањем, Испред Комисије, Повереништво Бркић Ружица

Преузмите списак локација

ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за доделу помоћи за набавку огрева за најугроженије породице избеглица и интерно расељених лица смештених на територији општине Параћин, број 400-1395/2021-I од 19.08.2021.године на званичној интернет страници Општине www.paracin.rs .

Захтев са потребном документацијом, подноси се лично или препорученом поштом у канцеларији повереништва Комесаријата за избеглице и миграције општине Параћин, канцеларија број 7, од 23.августа до 06.септембра 2021.године до 15:30 часова, на адресу: Општина Параћин- Комисија за доделу помоћи за набавку огрева социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица на територији општине Параћин, ул. Томе Живановић бр. 10, 35250 Параћин.

С поштовањем,
Испред Комисије, Повереништво Бркић Ружица

Преузмите списак локација

Последњи конкурси и јавни огласи

24.11.2021

Oбавештење о поднетом захтеву за ревизију интегрисане дозволе ''MORAVACEM'' д.o.o.Поповац

in Конкурси и јавно оглашавање
Оператер - привредно друштво ''MORAVACEM'' д.o.o.Поповац, са адресом Поповац бб, 35254 Поповац, поднео је Захтев за…
22.11.2021

Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама

in Конкурси и јавно оглашавање
Састанак представника надлежних органа општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима и правним лицима ,…
19.11.2021

Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

in Конкурси и јавно оглашавање
Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних стамбених објеката путем уградње соларних панела за…
19.11.2021

Jавни позив за предлагање програма сталних манифестација од значаја за општину Pараћин

in Конкурси и јавно оглашавање
I Општинско Веће општине Параћин расписује јавни позив за предлагање програма сталних манифестацијa од значаја за…
09.11.2021

Одлука о избору програма удружења грађана који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. Гласник РС'' бр. 51/09, 99/11 др. закон и 44/2018 – други закон), члана…
09.11.2021

Oбавештење о донетој одлуци давања у закуп дела непокретности у јавној својини општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу Одлуке о покретању поступка давања у закуп дела непокретности у јавној својини општине Параћин у ул.…
05.11.2021

Јавни увид у План детаљне регулације за заштиту непокрњтних културних добара од великог значаја (споменика културе) и изградњу пута Забрега – Сисевац

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни увид у План детаљне регулације за заштиту непокрњтних културних добара од великог значаја (споменика културе) и…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.