Menu

Општинска управа општине Параћин, решавајући по захтеву Мијатовић Славомира из Параћина, УСВАЈА захтев за доделу државне помоћи ради отклањања штете настале елементарном непогодом - поплавом у 2014.год, Категоризација штете извршена је у складу са Упутством о јединственој методологији за процену штета од елементарних непогода од грађевинских стручњака. За штету насталу на објекту утврђује се новчана помоћ ради отклањања штете Мијатовић Славомиру у складу са Државним програмом обнове оштећених породичних стамбених објекта. Канцеларија за обнову и помоћ поплављених подручја ће, након коначности решења исплатити новчану помоћ Мијатовић Славомиру у року од 5 дана од дана пријема обавештења да је решење коначно.

Преузмите документ

Оглашава се поступак давања на привремено коришћење површина јавне намене ради постављањa привремених објеката и то следећих локација

Преузмите списак локација

II Попуњава се положај у II групи: Заменик начелника Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности, одређен чланом 36. Правилника о организацији и систематизацији радних места у општинским управама општине Параћин број: 110-47/2020-Ш од 29.12.2020. године и 110-21/2021-III од 29.01.2021. године

Преузмите документ

Преузмите изјаву

Ранг листa категоризације спортских организација општине Параћин за 2022. годину

Преузмите документ

Управа за инвестиције и одрживи развој Параћин позива домаће и међународне грађевинске компаније са искуством у изградњи и рехабилитација мостова да поднесу своju понуду за пројекат „Рехабилитација и реконструкција 2 друмска моста у општини Параћин“ који се реализује у оквиру програма подршке Владе Швајцарске Конфедерације „Municipal Disaster Risk Reduction Project in Serbia“ кога имплементира Државни секретаријат за економска питања (SECO).

Преузмите документацију

Последњи конкурси и јавни огласи

24.11.2021

Oбавештење о поднетом захтеву за ревизију интегрисане дозволе ''MORAVACEM'' д.o.o.Поповац

in Конкурси и јавно оглашавање
Оператер - привредно друштво ''MORAVACEM'' д.o.o.Поповац, са адресом Поповац бб, 35254 Поповац, поднео је Захтев за…
22.11.2021

Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама

in Конкурси и јавно оглашавање
Састанак представника надлежних органа општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима и правним лицима ,…
19.11.2021

Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

in Конкурси и јавно оглашавање
Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних стамбених објеката путем уградње соларних панела за…
19.11.2021

Jавни позив за предлагање програма сталних манифестација од значаја за општину Pараћин

in Конкурси и јавно оглашавање
I Општинско Веће општине Параћин расписује јавни позив за предлагање програма сталних манифестацијa од значаја за…
09.11.2021

Одлука о избору програма удружења грађана који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. Гласник РС'' бр. 51/09, 99/11 др. закон и 44/2018 – други закон), члана…
09.11.2021

Oбавештење о донетој одлуци давања у закуп дела непокретности у јавној својини општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу Одлуке о покретању поступка давања у закуп дела непокретности у јавној својини општине Параћин у ул.…
05.11.2021

Јавни увид у План детаљне регулације за заштиту непокрњтних културних добара од великог значаја (споменика културе) и изградњу пута Забрега – Сисевац

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни увид у План детаљне регулације за заштиту непокрњтних културних добара од великог значаја (споменика културе) и…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.