Menu

О пријему захтева за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 4229 КО Параћин – град, Општина Параћин. Захтев је поднео оператер ТП ''МИЛИЋ - МЕТАЛ'' ДОО Параћин, ул. Француска бр. 63, који на наведеној катастарској парцели планира складиштење неопасног отпада. Обавештавамо заинтересоване органе, организације и заинтересована лица да могу извршити увид у документацију и захтев оператера, у просторијама Управе за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности Општине Параћин, ул. Томе Живановића 10, у периоду од 26.07.- 06.08.2021.године, у времену од 11-14 часова. Примедбе и мишљења можете предати на шалтеру писарнице Општине Параћин или на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. до 06.08.2021.године.

Преузмите документ

Обавештавамо Јавност да је на захтев носиоца пројекта предузећа ''Vip mobile'' д.о.о. Београд, ул. Милутина Миланковића бр. 1ж, Одељење за урбанизам и имовинско правне послове општине Параћин, након спроведеног поступка, донело решење којим је дата сагласност на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта радио базне станице ''KG3120_01 JA_Paraćin_ centar'', реконструисан постојећи извор, на крову хотела ''Петрус'', на парцели кп. бр. 2021/2 КО Параћин град, у Параћину, ул. Николе Пашића бр. 1, на територији општине Параћин, коју је израдило Акционарско друштво за испитивање квалитета ''Квалитет'' Ниш.

Преузмите документ

Рани јавни увид у Елаборат овoг Плана спроводи се од 09.07.2021. до 23.07.2021. године.

Елаборат Плана ће бити изложен у просторијама Одељења за урбанизам и имовинско правне послове, Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

Такође, текстуални и графички део Плана, биће доступни и на званичној интернет страници општине Параћин www.paracin.rs, у делу конкурси и јавни огласи.

Сва заинтересована физичка и правна лица могу за време трајања раног јавног увида доставити примедбе и сугестије у писаној форми Одељењу за урбанизам и имовинско правне послове, Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове општине Параћин, закључно са 23.07.2021. године, до 14 часова. Примедбе и сугестије физичких и правних лица које евидентира носилац израде предметног Плана, могу утицати на планска решења.

Преузмите документацију

Комисија за постављање мањих монтажних објеката на површинама јавне намене на основу Одлуке о постављању мањих монтажних објеката на територији општине Параћин (‘’Службени лист општине Параћин’’ број 14/2021) и Програма за постављање мањих монтажних објеката на територији општине Параћин ("Сл. лист општине Параћин" бр.14/2021) и у складу са чл. 146 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/218, 31/19, 37/19 – др.закон, 9/20 и 52/21) донела је одлуку и расписује следећи јавни конкурс:

Преузмите документ

Стручна комисија за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинаисирају из буџета општине Параћин, додељује средства следећим подносиоцима пројеката

Преузмите документ

Последњи конкурси и јавни огласи

24.11.2021

Oбавештење о поднетом захтеву за ревизију интегрисане дозволе ''MORAVACEM'' д.o.o.Поповац

in Конкурси и јавно оглашавање
Оператер - привредно друштво ''MORAVACEM'' д.o.o.Поповац, са адресом Поповац бб, 35254 Поповац, поднео је Захтев за…
22.11.2021

Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама

in Конкурси и јавно оглашавање
Састанак представника надлежних органа општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима и правним лицима ,…
19.11.2021

Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

in Конкурси и јавно оглашавање
Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних стамбених објеката путем уградње соларних панела за…
19.11.2021

Jавни позив за предлагање програма сталних манифестација од значаја за општину Pараћин

in Конкурси и јавно оглашавање
I Општинско Веће општине Параћин расписује јавни позив за предлагање програма сталних манифестацијa од значаја за…
09.11.2021

Одлука о избору програма удружења грађана који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. Гласник РС'' бр. 51/09, 99/11 др. закон и 44/2018 – други закон), члана…
09.11.2021

Oбавештење о донетој одлуци давања у закуп дела непокретности у јавној својини општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу Одлуке о покретању поступка давања у закуп дела непокретности у јавној својини општине Параћин у ул.…
05.11.2021

Јавни увид у План детаљне регулације за заштиту непокрњтних културних добара од великог значаја (споменика културе) и изградњу пута Забрега – Сисевац

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни увид у План детаљне регулације за заштиту непокрњтних културних добара од великог значаја (споменика културе) и…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.