Menu

Расписује се јавни конкурс за доделу средстава за финансирање и суфинансирање програма/пројеката који подстичу рад добровољних ватрогасних друштава на територији општине Параћин а који су од јавног интереса из буџета општине Параћин, основаних ради остваривања заштите од пожара, спасавање људи и имовине, спречавање и сузбијање других техничко-технолошких несрећа и елементарних непогода на територији општине Параћин.
Право коришћења средстава имају добровољна ватрогасна друштва са седиштем на територији општине Параћин, а која су од јавног интереса у складу са Законом.
На основу јавног конкурса расподелиће се 1.200.000,00 динара, за активности друштава, као и за набавку средстава и опреме добровољних ватрогасних друштава опредељених чланом 11. Одлуком о ребалансу буџета општине Параћин за 2021.

Преузмите списак локација

Циљ јавног позива је пружање помоћи грађанима у остваривању њихове законом утврђене обавезе у погледу финансирања радова реконструкције стамбених зграда, чијим се извођењем подиже ниво естетског и животног простора а тиме и вредност објеката и стамбених јединица.
Радови ће се обавити током 2021. године.
Новчана средства која ће се бескаматно уступити Скупштинама/Саветима стамбених зграда износе 1.300.000,00 динара.
Скупштине/Савети станара стамбених зграда, односно власници станова који добијају новчана средства у обавези су да их врате Удружењу у више месечних рата, а што ће се регулисати уговорима.

Преузмите списак локација

Одлука о одобравању или неодобравању годишњих програма од посебног значаја и одређивању висине средстава за реализацију одобреног годишњег програрама од посебног значаја за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта у општини Параћин за 2021. годину

Преузмите документ

Преузмите документ- одлука о исправци техничке грешке

Одлука о одобравању или неодобравању додатних средстава за реализацију годишњих програма спортских организација којима се задовољавају потребе и интереси грађана  у области спорта у општини Параћин за 2021. годину.

Преузмите документ

Захтев за давање сагласности на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине ПАРАЋИН.

Поводом вашег захтева за давање сагласности на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине ПАРАЋИН за 2021. годину, број 320-52/2021-VII-01 од 23.08.2021. године, који сте доставили Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде на сагласност дана 25.08.2021. године, обавештавамо вас следеће:

Чланом 64. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18– др. закон) прописано је да се пољопривредно земљиште у државној својини даје у закуп јавним оглашавањем, а да Одлуку о расписивању јавног огласа доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе на чијем подручју се налази пољопривредно земљиште у државној својини, уз сагласност Министарства.

С обзиром на напред наведно, утврђено је да су испуњени услови прописани законом, те у складу са чланом 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде даје сагласност на Одлуку о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини за подручје општине ПАРАЋИН за 2021. годину.

Преузмите одлуку

Преузмите сагласност

Последњи конкурси и јавни огласи

24.11.2021

Oбавештење о поднетом захтеву за ревизију интегрисане дозволе ''MORAVACEM'' д.o.o.Поповац

in Конкурси и јавно оглашавање
Оператер - привредно друштво ''MORAVACEM'' д.o.o.Поповац, са адресом Поповац бб, 35254 Поповац, поднео је Захтев за…
22.11.2021

Јавни позив за учешће на јавној расправи о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама

in Конкурси и јавно оглашавање
Састанак представника надлежних органа општине, односно јавних служби са заинтересованим грађанима и правним лицима ,…
19.11.2021

Правилник о суфинансирању енергетске санације породичних стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе

in Конкурси и јавно оглашавање
Правилником о суфинансирању енергетске санације породичних стамбених објеката путем уградње соларних панела за…
19.11.2021

Jавни позив за предлагање програма сталних манифестација од значаја за општину Pараћин

in Конкурси и јавно оглашавање
I Општинско Веће општине Параћин расписује јавни позив за предлагање програма сталних манифестацијa од значаја за…
09.11.2021

Одлука о избору програма удружења грађана који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу члана 38. Закона о удружењима (''Сл. Гласник РС'' бр. 51/09, 99/11 др. закон и 44/2018 – други закон), члана…
09.11.2021

Oбавештење о донетој одлуци давања у закуп дела непокретности у јавној својини општине Параћин

in Конкурси и јавно оглашавање
На основу Одлуке о покретању поступка давања у закуп дела непокретности у јавној својини општине Параћин у ул.…
05.11.2021

Јавни увид у План детаљне регулације за заштиту непокрњтних културних добара од великог значаја (споменика културе) и изградњу пута Забрега – Сисевац

in Конкурси и јавно оглашавање
Јавни увид у План детаљне регулације за заштиту непокрњтних културних добара од великог значаја (споменика културе) и…

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.