Menu

Улога интерне ревизије јесте да руководиоцу корисника јавних средстава пружи потврду адекватности система интерних контрола. Интерна ревизија кориснику јавних средстава помаже да оствари циљеве путем систематичне оцене процеса управљања ризицима, контрола и управљања уопште, са циљем да утврди да ли се поштују прихватљиве политике и процедуре, установи усаглашеност са законима и прописима, оцени процедуре за управљање ризицима, процени економичност, ефикасност и ефективност операција, утврди да ли су финансијски и други подаци потпуни и тачни, утврди да ли су међусобни односи између различитих руководећих структура успостављени на одговарајући начин и да ли је међусобно извештавање између чланова руководства поуздано и благовремено, потврди да се средства адекватно чувају, обезбди тачност, поузданост и благовременост важних финансијских, управљачких и оперативних података.

Делокруг рада интерне ревизије општине Параћин није ограничен и укључује све програме, активности и процедуре код директних и индиректних корисника буџетских средстава, јавних предузећа чији је оснивач општина, правних лица чији су основачи јавна предузећа, односно правних лица над којима општина има директну или индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, као и код других правних лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода.

Етички кодекс за вршење послова интерне ревизије код корисника јавних средстава буџета општине Параћин

Повељa интерне ревизије општине Параћин

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.