Menu

У оквиру Одељења за урбанизам и имовинско правне послове постоје три унутрашње организационе јединице и то:
1. Одсек за урбанизам
2. Имовинско – правна служба
3. Oдсек за ГИС.

Одсек за урбанизам:

 • спровођење процедуре усвајања планских докумената, административни послови за потребе Комисије за планове, организовање стручне контроле и јавног увида планова и урбанистичких пројеката;
 • издавање информације о локацији из урбанистичког плана за потребе нове изградње, израде пројекта парцелације/препарцелације и израде урбанистичког пројекта разраде локације
 • спровођење обједињене процедуре издавања одговарајућих аката електронским путем за изградњу нових објеката:
 • издавање локацијских услова;
 • издавање грађевинских дозвола;
 • издавање решења којим се одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању објеката и уклањању препрека за особе са инвалидитетом, адаптација, санација и промена намене објеката без извођења грађевинских радова, односно промена намене објеката, који издаје орган који је надлежан за издавање грађевинске дозволе;
 • издавање решења за изградњу секундарних, односно дистрибутивних мрежа комуналне инфраструктуре у оквиру постојеће регулације улица,као и уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица, уградња унутрашњих инсталација у постојећи објекат, постављање антенских стубова, типских трансформаторских станица, прикључака на изграђену инфраструктурну мрежу и других објеката и радова за које се не издаје грађевинска дозвола у складу са важећим прописима;
 • пријава радова;
 • потврђивање усаглашености изграђених темеља;
 • обавештавање грађевинске инспекције о поднетој изјави о завршетку израде конструкције објекта;
 • упућивање захтева имаоцима јавних овлашћења да изврше прикључење објаката на инфрастуктуру;
 • упућивање техничке документације на сагласност МУП РС Сектору за ванредне ситуације Одељењу за ванредне ситуације у Јагодини;
 • издавање употребне дозволе;
 • достављање употребне дозволе органу надлежном за послове државног премера и катастра ради уписа права својине и доделе кућног броја;
 • издавање решења о одобрењу за постављање киоска и мањих монтажних објеката на јавном грађевинском земљишту, према годишњем програму ЈП Уређење и јавно осветљење Јагодина;
 • издавање потврда да је пројекат парцелације односно препарцелације израђен у складу са урбанистичким планом и Законом, издавање услова за исправку граница суседних парцела, издавање потвде да је урбанистички пројекат израђен у складу са урбанистичким планом, просторним планом јединице локалне самоуправе, односно просторним планом посебне намене и Законом;
 • преглед, уврђивање и издавање потврде о старости објеката;
 • израде и овере скица ситуационе деобе за потребе укњижбе;
 • спровођење поступка озакоњења бесправно изграђених објеката;
 • вођење управног поступка по поднетим захтевима;
 • статистичко – евиденциони послови из области урбанизма.

Одсек за имовинско-правне послове:

 • вођење поступка и доношење решења о експропријацији, деекспропријацији, административном преносу непокретности и одређивању накнаде, одређивању земљишта за редовну употребу објаката и формирању грађевинске парцеле, отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини;
 • вођење поступка претварања права коришћења на грађевинском земљишту у право својине – конверзија, закуп пословног простора, враћање утрина и пашњака селима на коришћење, обавља административне послове за рад Комисије за враћање земље одузете по ПЗФ-у;
 • вођење управног поступка и припрема нацрта решења за исељење бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеној згради, израђује одговарајуће акте, сачињава уговоре о откупу станова;
 • вођење евиденције о неизграђеном градском грађевинском земљишту и земљишту и другим непокретностима датим у закуп, власника општине Параћин;
 • обављање административних и других послова за успостављање јавне својине на непокретностима у државној својини на којима право коришћења има град Јагодина и јавна предузећа и установе чији је оснивач град Јагодина;
 • вођење евиденције имовине у јавној својини;
 • други послови одређени Законом.

Регистар локацијских дозвола

Тамара Димитријевић дипл. правник

начелник Одељења

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.