Menu

Саша Лалић, дипл.инж.пољопривреде

Начелник Одељења

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефон:563 601, lok 137

Одељење за општу управу и заједничке послове сасатоји се из две организационе јединице:

  • Одсек за општу управу
  • Одсек за зајеничке послове

Одсек за општу управу

Радне група за управљање људским ресурсима

Обавља послове ажурирања бирачког списка, води управни поступак из области личног статуса грађана: закључење брака, вођење матичних књига и књиге држављана, издавање извода и уверења, састављање смртовница и др., издаје уверења о којима се не води службена евиденција, решава у управном поступку, ако прописима није одређено који је орган управе стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари, обавља послове пружања правне помоћи грађанима, персоналне послове.

Драган Младеновић, правник

Руководилац радне групе за управљање људским ресурса

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефон: 035-563-601, лок.118
локал 120 матичар
локал 118 правна помоћ, бирачки списак, грађанска стања

Послови бирачког списка(доношење решења о упису, брисању и променама података)

Углавном се спроводи поступак по службеној дужности, а уколико странка поднесе захтев, потребно је да уз захтев приложи фотокопију личне карте и други доказ по оцени службеног лица, у зависности од врсте решења, а у складу са прописима о вођењу бирачког списка. Ослобођено плаћања таксе.

Захтев за издавање потврде о бирачком праву → овде
Захтев за промену презимена у бурачком списку → овде

Послови правне помоћи

У области правне помоћи се не спроводи поступак, већ се странкама пишу разни поднесци које они упућују државним органима (тужбе, жалбе, пријаве, овлашћења, пуномоћја, гаранције, изјаве и сл.) Странке за ову услугу плаћају општинску таксу која износи ½ адвокатске тарифе, а за једноставнији облик поднесака (овлашћења, гаранције, изјаве и сл.)

Преузмите Захтев за правну помоћ → овде

Преузмите Захтев за правну помоћ ЗУП → овде

Одсек за зајеничке послове

Обавља следеће послове: пријемна канцелаија и пријем свих поднесака за Општинске управе и вођење електронске евиденције, организација рада општинског услужног центра, вођење архиве за Општинске управе, објављивање на огласној табли Општинске управе, штампање Службеног листа општине Параћин, пријем и експедиција поште, фотокопирање, телефонска централа, контрола одржавања хигијене у згради општине, организује употребу путничких возила.

Пружа информације грађанима о свим питањима из делокруга органа општине и Општинских управа.

Марија Петковић

Шеф одсека

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефон: 035-563-601 lokal 117, 124............................................. 

Послови који се обављају у услужном центру:

  • Пријемна канцеларија
  • пријем поднесака за Општинску управу
  • архивирање окончаних предмета и издавање преписа из архиве Општинске управе
  • За издавање преписа из архиве плаћа се републичка админ.такса у износу од 320,00 динара и општинска такса у износу од 100,00 динара по сваком листу.
  • За увид у пројектну документацију која се налази у архиви, плаћа се реп.админ.такса у износу од 150,00 динара и општинска такса у износу од 300,00 динара.
  • Захтев за издавање поверени послови → овде
  • Захтев за издавање општински послови → овде

Фотокопирање

  • За фотокопирање се плаћа општинска такса у износу од 10,00 динара по једној страници формата А4.

Објављивање аката на огласној табли Општинске управе и штампање Службеног листа општине Параћин За објављивање аката на огласној табли Општинске управе, потребно је да доносилац акта достави налог и изворни текст акта који је потребно објавити, након чега службено лице доноси решење о објављивању прописа и аката на огласној табли, а у складу са Одлуком о објављивању аката у службеном листу општине Параћин СО-е Параћин од 22.09.2005.године.

За објављивање аката јавних предузећа, установа и др.организација на огласној табли плаћа се општинска такса у износу од 200,00 динара по свакој страници А4 формата. За објављивање аката у Службеном листу општине Параћин аката јавних предузећа, установа и др.организација, плаћа се општинска такса у износу од 160,00 динара по страници објављеног текста.

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.