Menu

У оквиру Одељења за финансије и буџет постоје четири унутрашње организационе јединице:

  • Радна група за рачуноводство
  • Радна група буџета
  • Радна група трезора
  • Радна група јавних набавки

Одсек рачуноводства:

Одсек рачуноводства обавља послове интерне контроле у смислу Закона о буџетском систему финансијско-материјалне, рачуноводствено-књиговодствене послове, књиговодствено евидентирање непокретности чији је корисник општина, послове благајне, ликвидатуре и обрачуна зарада запослених омогућава доступност финансијских трансакција јавности.

Ивана Јовановић, дипл. економиста

Шеф одсека рачуноводства

e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефон: 035-563-601 локал 143

Радна група буџета:

Обавља послове који се односе на припрему и извршење буџета општине, утврђивање и наплату локалних јавних прихода и других накнада, израду и спровођење финансијских Одлука, вршење послова наменске расподеле буџетских прихода у складу са Одлуком о буџету, и учествује у јавним презентацијама и расправама у процесу доношења буџета, врши дугорочно стратешко планирање буџета у складу са стратешким плановима општине,израђује периодичне обрачуне, извештаје, анализе и слично у вези са извршењем буџета, ради завршне рачуне буџета, консолидованог рачуна трезора.

Владан Милетић, дипл економиста

Руководилац радне група буџета

e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефон: 065-563-601, lok 141

Радна група трезора:

Радна група трезора обавља послове који се односе на управљање преузетим обавезама у оквиру консолидованог рачуна трезора, планира и одобрава дневне, месечне, тромесечне квоте из оквира одобрених апропријација, планира буџетску ликвидност готовинских токова буџета на основу примања и издатака. Обавља послове пројекције и праћење прилива на консолидованом рачуну трезора., послове управљања готовинским средствима, одобравање планова извршења буџета и промена квота, одобравање образаца за (предлога и захтева) за плаћање на терет буџетских средстава, израда извештаја и информација у вези извршења расхода.

Алелксандра Иванов

Руководилац радна група трезора.................

e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефон: 563-601 lokal 141

Радна група јавних набавки:

Обавља следеће послове: послове набавке опреме и материјала, учествује у изради конкурсне документације, израђује нацрте планова јавних набавки и прати њихово извршење у складу са Законом о јавним набавкама, израђује правне и друге акте везане за јавне набавке. Води евиденцију плаћања и прати извршења Уговора, води евиденцију о додели јавних набавки, проверава да ли је јавна набавка инвестиционе природе и да ли је инвестициони план припремљен и одобрен, израђује инвестиционо техничку документацију и припрема конкурсну документацију, врши контролу фактура, ситуација и изведених радова и упоређује их са датим условима из Уговора, прима и врши контролу требовања са закљученим Уговорима и спецификацијама, води евиденцију плаћања и прати извршење закључених Уговора, води евиденцију о додели јавних набавки.

Весна Петровић, дипл. правник

Руководилац радне групе јавних набавки

e- mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Телефон: 563 601 lokal 152

ДОКУМЕНТИ:

  • Документација за кредит 2012. – Представљање општине Параћин 
  • Додатне информације у вези кредита
  • УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ НАЦРТА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН ЗА 2009. ГОДИНУ

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.