Menu

У оквиру службе постоје унутрашње организационе јединице:

  • ОДСЕК ЗА НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ
    Врши стручну припрему седница органа општине, дневног реда, припрема седнице радних тела скупштине, учествује у њиховом раду, прирема и обрађује акте сталних радних тела; припрема и израђује записнике са седница органа општине и сталних радних тела скупштине општине и стара се о одборничким питањима; води евиденције о одржаним седницама органа општине; израђује нацрте аката за именовања и разрешења, помаже одборницима у формулисању амандмана; прати прописе за које је надлежна општина и иницира усаглашавање аката са насталим променама, у сарадњи са надлежним одељењима/службама израђује нормативна акта за потребе органа општине; стара се о законитости аката које доносе органи општине. Указује на усклађеност, односно неусклађеност аката са позитивним прописма; по поднетом захтеву даје мишљење Општинском већу и председнику општине о законитости правних аката које доносе у сарадњи са руководиоцем Радне групе и припрема са руководиоцем Радне групе мишљење које даје Комисија за прописе; за акте скупштине припрема мишљење комисије о актима скупштине општине 
  • ОДСЕК ЗА ИНФОРМИСАЊЕ
    Осмишљава и израђује информативни материјал и информише и обавештава грађане о раду локалне самоуправе, и донетим Одлукама, даје саопштења за јавност о раду органа општине и општинске управе у писаном и електронском облику; обавља послове који се односе на благовремено информисање грађана о раду органа општине и Општинске управе.
  • РАДНА ГРУПА ЗА ИНФОРМАТИКУ

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.