Menu

Обједињена процедура јесте скуп поступака и активности које спроводи надлежна служба у вези са изградњом, доградњом или реконструкцијом објеката, односно извођењем радова, а који укључују издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, односно решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, прибављање сагласности на техничку документацију, издавање употребне дозволе, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу, упис права својине на изграђеном објекту, као и измену аката који се прибављају у овој процедури.

Поступком обједињене процедуре је грађанима омогућено да поднесу захтев са законом прописаном документацијом и доказом о плаћеним таксама и накнадама, након чега ће орган, у име и за рачун странке, прибавити све потребне услове и остала документа од јавних предузећа и Катастра и у законом прописаном року решити по захтеву.

Све информације у области урбанизма и грађевинарства, као и поступку спровођења обједињене процедуре могу се добити у Општинској управи у Одељење за урбанизам и имовинско правне послове.

Графички приказ обједињене процедуре, кликни ОВДЕ.

Од 01.01.2016. године размена поднесака и докумената у обједињеној процедури обавља се електронским путем, односно сви захтеви и документи који се достављају у обједињеној процедури, као и техничка документација, достављају се у форми електронског документа који мора бити потписан квалификованим електронским сертификатом. Све информације могу се добити на сајту, кликни ОВДЕ

Захтеви се подносе електронским путем. Порталу за електронско подношење захтева можете приступити посредством следећег линка,кликни ОВДЕ

Приликом подношења захтева преко Централног информационог система Агенције за привредне регистре (ЦИС) добићете инструкције о начину плаћања такси и накнада (републичка административну такса, општинска накнада за услуге и накнада за услуге ЦЕОП)

Одговорно лице :Тамара Димитријевић дипл.правник- Начелник Одељења за урбанизам и имовинско правне послове
Контакт:035/563-601
Локал-116
Локал-147

Обједињеном процедуром је обухваћено :

 • Издавање локацијских услова;
 • Издавање грађевинске дозволе;
 • Измене локацијских услова и грађевинске дозволе;
 • Пријава радова;
 • Прибављање сагласности на пројекат за извођење у погледу мера заштите од пожара;
 • Пријава завршетка темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу;
 • Дистрибуирање информација и аката;
 • Прикључење на инфраструктурну мрежу;
 • Издавање употребне дозволе;
 • Упис права својине на изграђеном објекту.

Обједињеном процедуром није обухваћено :

 • Издавање информације локацији - Захтев
 • Издавање обавештења о условима препарцелације и парцелације - Захтев
 • Издавање потврда пројеката парцелације и препарцелације - Захтев
 • Издавање сагласности на елаборате исправке граница - Захтев
 • Издавање сагласности на елаборате спајања парцела - Захтев
 • Издавање разних уверења и обавештења 

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.