Menu

Уписи у матичне књиге:

Потребна документација коју странка прилаже уз захтев:

 • за упис у МКР: извод из МКВ за родитеље, уверења о држављанству за родитеље, оверене фотокопије личних карата за родитеље – ослобођено плаћања таксе
 • за упис у МКВ, односно за закључење брака наших држављана: извод из МКР, уверење о држављанству и личне карте, за невесту и женика, за закључење брака страног држављанина: извод из МКР (на интернационалном обрасцу или на страном обрасцу и оверен «апостиле» печатом и преведен на српски језик), уверење о слободном брачном стању (оверен «апостиле» печатом и преведен на српски језик), оверена фотокопија пасоша, уколико лице не разуме српски језик, обавезно и присуство судског тумача.
 • За закључење брака у сали за венцање Општинске управе, у радно време, плаћа се општинска такса у износу од 660,00 динара
 • За закључење брака у сали за венцање Општинске управе, ван радног времена, плаћа се општинска такса у износу од 1110,00 динара
 • За закључење брака ван службених просторија, плаћа се општинска такса у износу од 6650,00 динара.
 • за упис у МКУ: за покојника извод из МКР, извод из МКВ, уверење о држављанству, фотокопија личне карте, као и лична карта подносиоца захтева.

Уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција:

Уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција:

A. за издавање уверења о животу:

 • фотокопија личне карте
 • обавезно лично присуство
 • доказ о уплаћеној реп.админ.такси у износу од 600,00дин – избегла, прогнана и расељена лица плаћају само републичку административну таксу умањену за 70%, тј. износ од 180,00 дин.
 • Преузмите Захтев 

Уверења о чињеницама о којима се не води службена евиденција:

B. за издавање уверења о пољопривреди:

 • фотокопија личне карте
 • уверење Пореске управе да се лице дужи порезом
 • доказ о уплаћеној реп.админ.такси у износу од 150,00 динара и општинској такси у износу од 600,00 динара.– избегла, прогнана и расељена лица плаћају само републичку административну таксу умањену за 70%, тј. износ од 180,00 дин.
 • Преузмите Захтев 

C. за издавање уверења о заједничком домаћинству:

 • фотокопија личних карата за чланове домаћинства
 • оверена изјава два сведока или изјава два сведока на записнику код службеног лица
 • изводи из МКР за чланове домаћинства
 • други докази према оцени службеног лица и у зависности од захтева
 • доказ о уплаћеној републ.админ.такси у износу од 150,00 динара и општинској такси у износу од 600,00 динара
 • избегла, прогнана и расељена лица плаћају само републичку административну таксу умањену за 70%, тј. износ од 180,00дин
 • Преузмите Захтев 

Промена личног имена (доношење решења)

Потребна документација коју странка прилаже уз захтев који мора бити образложен

 • Извод из МКР
 • уверење о држављанству
 • уверење о пребивалишту
 • извод из МКВ
 • изводи из МКР за децу
 • уверење Основног суда да се не води истрага
 • уверење локалне пореске администрације
 • уверење Пореске управе да ли се дужи лице порезом
 • фотокопија личне карте
 • уколико се захтев подноси преко пуномоћника, обавезно је овлашћење прописно оверено
 • За малолетно дете је могуће поднети захтев за промену личног имена уколико је дошло до промене породичног статуса: признањем очинства, оспоравањем очинства или усвојењем. Приложити:доказ о промени породичног статуса (решење, извод из МКВ за родитеље и др.) и захтев подноси један родитељ, док други даје сагласност, а такође и дете старије од 10 година мора да да изјаву да је сагласно са променом
 • други докази у зависности од разлога за промену и од оцене службеног лица
 • доказ о уплаћеној такси: реп.админ. такса у износу од 800,00 динара
 • Преузмите Захтев 
 • Преузмите захтев за малолетно лице 

Накнадни уписи у матичне књиге – рођених, венчаних, умрлих (доношење решења)

Потребна документација коју странка прилаже уз захтев:

 • уверење о пребивалишту или фотокопија личне карте
 • Извод из МКР
 • уверење о држављанству
 • извод из МКВ
 • за накнадни упис смрти: потврда лекара о смрти, записник о саслушању два сведока
 • други докази по оцени службеног лица
 • доказ о уплаћеној такси: реп.админ.такса у износу од 740, 00 динара (избегла, прогнана и расељена лица плаћају само републичку административну таксу умањену за 70%, тј. 222,00 дин.).
 • Захтев за накнадни упис у МКР  
 • Захтев за накнадни упис у МКУ  

Исправке грешака у матичним књигама (доношење решења)

Потребна документација коју странка прилаже уз захтев:

 • уверење о пребивалишту или оверена фотокопија личне карте
 • извод из МКР
 • други докази по оцени службеног лица
 • Za donošenje ovog rešenja ne plaća se taksa na osnovu čl.19.st.3. Zakona o republičkim administrativnim taksama 
 • Преузмите захтев 

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.