Menu

ЗАХТЕВ ЗА ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ

 • доказ о извршеној уплати обрачунате накнаде за коришћење простора на јавним површинама на жиро рачун број 840-741531843-77
 • Преузмите захтев 

ЗАХТЕВ ЗА УТОВАР И ИСТОВАР РОБЕ

 • решење регистроване делатности
 • доказ о извршеној уплати републичке административне таксе у износу од 760,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97/61 077
 • доказ о извршеној уплати обрачунате накнаде за коришћење простора на јавним површинама на жиро рачун број 840-741531843-77
 • Преузмите захтев 

РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

 • доказ о извршеној уплати републичке административне таксе у износу од 760,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97/61 077
 • доказ о извршеној уплати обрачунате накнаде за коришћење простора на јавним површинама на жиро рачун број 840-741535843-08
 • Преузмите захтев 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИД КАРТОНА ЗА ТАКСИ ВОЗАЧЕ

 • фотокопија личне карте (уз доношење на увид оригинала)
 • фотокопија возачке дозволе (уз доношење на увид оригинала)
 • фотокопија уговора о раду (осим за предузетнике, уз доношење на увид оригинала)
 • фотокопија пријаве на осигурање (осим за предузетнике, уз доношење на увид оригинала)
 • две фотографије ауто – такси возача (2.5 џ 3.0 цм)
 • доказ о извршеној уплати накнаде у износу од 580,00 динара на жиро рачун број 840-742351843-94, шифра плаћања 153, позив на број 97/61 077, сврха уплате : израда ИД картона ауто – такси возача
 • Преузмите захтев 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ СВЕТЛЕЋЕ ОЗНАКЕ И ИД КАРТОНА ЗА ТАКСИ ВОЗИЛА

 • фотокопија решења о испуњењу услова за обављање ауто – такси превоза (уз доношење на увид оригинала)
 • фотокопију решењао регистровању делатности код Агенције та привредне регисте (уз доношење на увид оригинала), - фотокопију полисе осигурања од аутоодговорности и осигурања путника (уз доношење на увид оригинала)
 • фотокопију саобраћајне дозволе (уз доношење на увид оригинала)
 • доказ о измирењу локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословномпростору за претходну годину (осим за предузећа која су регистрована код агенције мање од три године)
 • доказ о извршеној уплати накнаде у износу од 2500,00 динара на жиро рачун број 840-742351843-94, шифра плаћања 153, позив на број 97/61 077, сврха уплате : издавање светлеће кровне ознаке ауто – такси возила
 • доказ о извршеној уплати накнаде у износу од 580,00 динара на жиро рачун број 840-742351843-94, шифра плаћања 153, позив на број 97/61 077, сврха уплате : израда ИД картона ауто – такси возила
 • Преузмите захтев 

ЗАХТЕВ ЗА ОБНОВУ ИД КАРТОНА ЗА ТАКСИ ВОЗИЛА

 • фотокопију важећег идентификационог картона ауто – такси возила (уз доношење на увид оригинала)
 • фотокопију полсие осигурања возила од аутоодговорности и путника (уз доношење на увид оригинала)
 • фотокопију саобраћајне дозволе (уз доношење на увид оригинала)
 • доказ о измирењу локалне комуналне такес за истицање фирме на пословном простору за претходну годину
 • доказ о извршеној уплати накнаде у износу од 580,00 динара на жиро рачун број 840-742351843-94, шифра плаћања 153, позив на број 97/61 077, сврха уплате : израда ИД картона ауто – такси возила
 • Преузмите захтев 

ЗАХТЕВ ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ И ПРЕПАЛЦЕЛАЦИЈУ

 • копија плана парцеле или парцела (не старија од шест месеци)
 • листу непокретности или поседовни лист (не старији од шест месеци)
 • оверени пројекат препарцелације и парцелације
 • пројекат геодетских обележавања
 • накнада 1380,00 дин за потврђивање урбанистичког пројекта
 • накнада 1380,00 дин за потврђивање пројекта парцелације И препарцелације
 • накнада 1380,00 дин за потврђивање пројекта исправке граница суседних парцела на жиро рачун 840-742351843-94 позив на број 97 61-077, сврха уплате: Општински приходи Органа управе
 • Преузмите захтев 

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.