Menu

ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ (ФРИЗИДЕРИ)

 • доказ о извршеној уплати републичке административне таксе у износу од 760,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97/61 077
 • решење регистроване делатности
 • Преузмите захтев

ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ (БАШТЕ)

 • решење регистроване делатности
 • доказ о извршеној уплати републичке административне таксе у износу од 760,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97/61 077
 • доказ о извршеној уплати обрачунате накнаде за коришћење простора на јавним површинама на жиро рачун број 840-741531843-77
 • Преузмите захтев

ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ (роба и слично)

 • решење регистроване делатности
 • доказ о извршеној уплати републичке административне таксе у износу од 760,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97/61 077
 • доказ о извршеној уплати обрачунате накнаде за коришћење простора на јавним површинама на жиро рачун број 840-741531843-77
 • Преузмите захтев

ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ (грађевински материјал, постављање скела ради извођења грађевинских радова и слицно)

 • решење регистроване делатности 
 • доказ о извршеној уплати републичке административне таксе у износу од 760,00 динара на жиро рачун број 840-742221843-57, шифра плаћања 153, позив на број 97/61 077
 • доказ о извршеној уплати обрачунате накнаде за коришћење простора на јавним површинама на жиро рачун број 840-741531843-77
 • Преузмите захтев

Општинска управа Параћин, Томе Живановића 10. ,35250 Параћин , Србија
телефон +381 35 563 601 , факс +381 35 563 165, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.